Trwa ładowanie...
bEKwijqt
Notowania
PBKM: strona spółki
20.09.2021, 9:01

BKM Informacja nt. rozpoczęcia zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta oraz przedstawienie stanowiska Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. dotyczącego oferty publicznej zamiany akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 w sprawie informacji nt. zatwierdzenia prospektu spółki Vita 34 AG oraz paszportowania prospektu do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. ( „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że zgodnie z prospektem spółki Vita 34 AG („Vita 34”) opublikowanym na stronie internetowej https://www.vita34.de/en/ (przechodząc do zakładki  „Investor Relations“  „Share“  „Exchange Offer PBKM“) dotyczącym oferty publicznej zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 na akcje Emitenta („Prospekt”) („Oferta Zamiany”) w dniu 20 września 2021 r. rozpoczął się okres przyjmowania zapisów dla akcjonariuszy Spółki na zamianę akcji Spółki na akcje Vita 34 („Okres Przyjmowania Zapisów”). Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia Oferty Zamiany znajdują się w Prospekcie. Okres Przyjmowania Zapisów planowo zakończy się w dniu 18 października 2021 roku, przy czym, zgodnie z Prospektem, Vita 34 może wydłużyć Okres Przyjmowania Zapisów.
Jednocześnie Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje sporządzone w dniu 20 września 2021 r. stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące oferty publicznej zamiany akcji Vita 34 na akcje Spółki („Stanowisko”), w którym Zarząd Emitenta między innymi: - stwierdził, iż dokonał przeglądu metodologii zastosowanej na potrzeby wyceny zarówno Spółki, jak i Vita 34, sporządzonej przez niezależnego eksperta zaangażowanego przez Vita 34 (ValueTrust Financial Advisors SE), a także aktualnych cen rynkowych akcji Spółki i Vita 34, a na podstawie wyżej wspomnianego przeglądu metodologii i aktualnych cen rynkowych potwierdził, że, jego zdaniem, parytet wymiany w ramach Oferty Zamiany jest godziwy i odpowiedni z finansowego punktu widzenia, oraz - biorąc pod uwagę, że zakończona sukcesem Oferta Zamiany leży w najlepszym interesie Spółki, rekomendował wszystkim akcjonariuszom Spółki przyjęcie Oferty Zamiany. Powyższy komunikat nie stanowi oferty zamiany lub kupna, ani zaproszenia do złożenia oferty zamiany lub kupna, jakichkolwiek papierów wartościowych. Ponadto, niniejszy komunikat nie stanowi oferty kupna ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub Vita 34. Ostateczne warunki i szczegółowe postanowienia dotyczące Oferty Zamiany są zawarte w Prospekcie. Inwestorom i posiadaczom akcji Spółki zaleca się zapoznanie się z Prospektem oraz wszelkimi innymi dokumentami związanymi z Ofertą Zamiany. Powyższy komunikat nie stanowi rekomendacji kupna ani sprzedaży akcji Spółki w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których sporządzono Stanowisko, a Vita 34 odpowiada za prawdziwość danych zawartych w Prospekcie. Poza zapoznaniem się ze źródłami informacji wskazanymi w Stanowisku, Zarząd Spółki nie podjął żadnych działań w celu analizy, zgromadzenia lub weryfikacji jakichkolwiek informacji, które nie pochodzą od Spółki; w szczególności Spółka nie zleciła żadnej wyceny akcji Spółki na potrzeby sporządzenia Stanowiska. Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w Prospekcie oraz zwolnień z obowiązku spełnienia określonych wymogów udzielonych przez odpowiednie organy regulacyjne, Oferta Zamiany nie jest, bezpośrednio lub pośrednio, przeprowadzana w, ani skierowana do odbiorców znajdujących się w, jakichkolwiek jurysdykcjach, w których takie działanie stanowiłoby naruszenie przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji. W szczególności, Akcje Vita nie były i nie będą przedmiotem rejestracji na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. Securities Act of 1933) ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), ani na podstawie przepisów prawa papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu, okręgu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Akcje Vita nie mogą być oferowane, sprzedawane ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, akcjonariuszom Spółki posiadającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zwyczajowe miejsce pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ("Akcjonariusze Amerykańscy"), ani żadnym agentom, pełnomocnikom, powiernikom, bankom powierniczym lub innym osobom działającym na rachunek i na rzecz Akcjonariuszy Amerykańskich, chyba że będzie to miało miejsce na podstawie stosownego zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Każdy akcjonariusz podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z Ofertą Zamiany powinien dokonać własnej, niezależnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z zamianą instrumentów finansowych na podstawie wszelkich informacji udostępnionych w treści Prospektu, w tym zasięgnąć indywidualnej porady u odpowiednio wykwalifikowanych doradców; decyzja o zamianie akcji Spółki powinna być niezależną i indywidualną decyzją każdego akcjonariusza.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-20
BKM Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2021 roku
85,00
0,00
2021-10-19
BKM Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej
85,00
0,00
2021-10-08
BKM Informacja nt. przedłużenia okresu przyjmowania zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta
80,00
0,00
2021-09-27
BKM Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N
89,00
0,00
2021-09-24
BKM Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta
89,00
0,00
2021-09-21
BKM Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
84,60
+0,24
2021-09-20
BKM Informacja nt. rozpoczęcia zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta oraz przedstawienie stanowiska Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. dotyczącego oferty publicznej zamiany akcji
88,00
0,00
2021-09-17
BKM Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego
86,00
+2,33
2021-09-17
BKM Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 34.479 akcji serii N
86,00
+2,33
2021-09-17
BKM Informacja nt. zatwierdzenia prospektu spółki Vita 34 AG oraz paszportowania prospektu do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
86,00
0,00
bEKwijrb