Trwa ładowanie...
bEStbhvp
Notowania

MIR Faktyczna wysokość kapitału zakładowego Spółki

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 79/2021 z dnia 21 września 2021 roku oraz nr 65/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku, Nr 64/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku, Nr 62/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku, nr 49/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku oraz nr 45/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje jak niżej.
Mając na uwadze zarejestrowanie w dniu 20 września 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 40.150.000,00 złotych, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki o kwotę 0,10 złotych, to jest z kwoty 1,20 złotych każda do kwoty 1,10 złotych każda, a także uprzednie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.200.000,00 złotych w wyniku dokonania zamiany 1.000.000 obligacji serii S1 na akcje Spółki serii P o wartości nominalnej 1,20 złotych każda, które do dnia dzisiejszego nie zostało ujawnione w KRS (wniosek Spółki o wpis w przedmiotowym zakresie nie został dotychczas rozpoznany) Spółka wskazuje, że faktyczna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 41.250.000,00 złotych. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę̨ 37.500.000 akcji, mając na uwadze nieujawnione dotychczas w KRS podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału warunkowego Spółki w wyniku wydania 1.000.000 akcji (na skutek dokonania zamiany obligacji serii S1 na akcje Spółki serii P), wynosi 37.500.000 głosów. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejestrowy w zakresie kapitału dotychczas nieujawnionego w rejestrze KRS.

Inne komunikaty

bEStbhvX