Trwa ładowanie...
bELiqazp
Notowania
LARQ: strona spółki
21.09.2021, 18:02

LRQ Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na 28 września 2021 r. o godz. 12:00.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402(1) per analogiam Kodeksu spółek handlowych („KSH”), odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które miało się odbyć w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, (00-349 Warszawa) 28 września 2021 r. o godz. 12:00.
O zwołaniu NWZ Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2021 z 2 września 2021 r. Zgodnie z wykazem przekazanym przez KDPW na NWZ zarejestrowało się 5 akcjonariuszy, którym na NWZ przysługuje łącznie 695.643 akcji Spółki. Odnośna liczba akcji stanowi mniej niż jedną trzecią kapitału zakładowego, który to wymóg w zakresie kworum musi zostać spełniony, aby NWZ podjęło przewidzianą w porządku obrad uchwałę w sprawie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (art. 445 § 1 KSH). Dlatego też Zarząd postanowił o odwołaniu NWZ i zwołaniu następnego walnego zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad. Z uwagi na przejściowo trudną sytuację finansową Spółki, nieracjonalne ekonomiczne i praktycznie jest odbywanie dwóch walnych zgromadzeń w przeciągu krótkiego okresu. W związku z powyższym Zarząd zdecydował o skumulowaniu wszystkich bieżących spraw w ramach porządku obrad jednego walnego zgromadzenia, które zostanie zwołane niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej przewidzianej statutem Spółki.

Inne komunikaty

bELiqazX