Trwa ładowanie...
bESuwDNh
Notowania

MIR Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po dokonaniu przedmiotowego wpisu kapitał warunkowy wynosi 7.790.000,00 złotych.
Wpis został dokonany w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2021 roku uchwały Nr 22 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z treścią wyżej wskazanej uchwały osoby uprawnione wchodzące w skład Zarządu Spółki uzyskają, na podstawie warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, możliwość objęcia akcji Spółki serii L. Osoby uprawnione otrzymają warranty subskrypcyjne, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki nowej emisji serii L po cenie emisyjnej równej 1,50 złoty za każdą akcję. W przypadku osiągnięcia przez akcje Spółki kursu notowań akcji na GPW w Warszawie S.A. przekraczającego 3,00 złote za jedną akcje, osoby uprawnione uzyskają prawo do objęcia do 500.000 akcji Spółki serii L każda osoba uprawniona. W przypadku osiągnięcia przez akcje Spółki kursu notowań akcji GPW w Warszawie S.A. przekraczającego 4,50 złote za jedną akcje, osoby uprawnione uzyskają prawo do ponownego objęcia do 500.000 akcji Spółki serii L każda osoba uprawniona. Program Motywacyjny przewidziany jest na lata 2021-2023. Zarząd Spółki przypomina, iż treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2021 roku została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 47/2021 z dnia 19 czerwca 2021 roku. Sąd dokonał także rejestracji stosownych zmian Statutu, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bESuwDNP