Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
23.09.2021, 15:37

LKD Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 września 2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej dotychczasową treść Statutu Spółki oraz treść dokonanej zmiany: dotychczasowy § 17 ust. 5 Statutu Spółki: „5. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy, z uwzględnieniem art. 348 § 2 do 4 Kodeksu spółek handlowych.” - otrzymuje brzmienie: „5. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy, z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.”; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty