Trwa ładowanie...
bESquLVN
Notowania
IMPERA: strona spółki
29.09.2021, 22:37

IMP Zawarcie listu intencyjnego z M FOOD S.A. oraz udzielenie pożyczki

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 września 2021 r. zawarł z M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: M FOOD) oraz z JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, APJ Trust sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi, Babaco S.A. z siedzibą we Włocławku, Panem Arturem Błasikiem, list intencyjny (dalej: List Intencyjny),
w którym strony listu intencyjnego wyraziły zamiar prowadzenia wspólnych działań zmierzających do rozpoczęcia nowej działalności M FOOD w sektorze nowych mediów i nowych technologii, w szczególności poprzez: - wsparcie merytoryczne M FOOD przez Babaco S.A. w zakresie rozpoczęcia nowej działalności, w szczególności poprzez udostępnienie know-how oraz kadry, - nabycie przez M FOOD akcji w kapitale zakładowym Babaco S.A., - wsparcie finansowe M FOOD przez Imperio ASI S.A., JRH i Artura Błasika z przeznaczeniem na rozpoczęcie nowej działalności, - wsparcie finansowe M FOOD przez APJ Trust sp. z o.o. z przeznaczeniem na dalszy rozwój nowej działalności. Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy, o której mowa w Liście Intencyjnym, Strony ustalą w ramach prowadzonych rozmów oraz zawrą w tym zakresie stosowne umowy. Zarząd Emitenta wskazuje, że M FOOD jest spółką holdingową, która kontroluje i zarządza spółkami zależnymi prowadzącymi działalność na rynku pszczelarskim, w szczególności w zakresie dystrybucji miodu. Babaco S.A. z kolei jest spółką działającą w obszarze nowych mediów i nowych technologii, która stworzyła i prowadzi internetową platformę streamingową babaco.tv oferującą płatny dostęp do treści wideo dla dzieci i młodzieży oraz przygotowuje kolejne projekty technologiczne i biznesowe związane z dostępem do nowych mediów i nowych technologii. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że w wykonaniu postanowień Listu Intencyjnego zawarł jako Pożyczkodawca w dni dzisiejszym umowę pożyczki z M FOOD S.A. jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której udzielił M FOOD pożyczki w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie i rozwijanie przez Pożyczkobiorcę działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie udostępnianie streamingowego serwisu na urządzenia mobilne i komputery, w szczególności na stworzenie aplikacji mobilnej oraz zatrudnienie personelu (pożyczka celowa). Pożyczka jest oprocentowana 6 % w stosunku rocznym, a termin jej zwrotu Strony określiły na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy pożyczki. Strony uzgodniły także, że w miejsce zwrotu pożyczki w środkach pieniężnych spółka M FOOD S.A. może zaoferować Pożyczkodawcy objęcie akcji M FOOD S.A. za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 3,2 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy). Zawarcie Listu Intencyjnego wraz z udzieleniem pożyczki przez Emitenta na rzecz M FOOD może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bESquLWv