Trwa ładowanie...
bETupcbp
Notowania

PHR Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F (po asymilacji tych akcji) na rynku regulowanym GPW

Zarząd Pharmena S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent”) informuje, że:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w dniu 1 października 2021 roku na podstawie uchwały nr 1002/2021 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PHARMENA S.A.: 1) stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PHARMENA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPHRMN00102” 2) na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 11 października 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki PHARMENA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 października 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLPHRMN00011”. Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bETupcbX