Trwa ładowanie...
bETxZdmd
Notowania
GPW: strona spółki
4.10.2021, 12:53

GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnych przekazuje do publicznej wiadomości poniższe informacje poufne dotyczące:
• Podpisania listów intencyjnych z PIKE i PIKSEL oraz z KIKE ws. przystąpienia do rozmów dotyczących budowy operatora reklamowego systemu aukcyjnego na rynku telewizyjnym („Informacja Poufna z 24 września 2020”) • Decyzji Zarządu Giełdy o podpisaniu listu intencyjnego z KRRiT ws. zainteresowania udziałem w przedsięwzięciu dotyczącym budowy platformy aukcyjnej na potrzeby Addressable TV/DAI („Informacja Poufna z 26 lipca 2021”) • Zatwierdzenia przez Radę Giełdy inicjatywy strategicznej dotyczącej budowy platformy aukcyjnej na potrzeby Addressable TV/DAI wraz budżetem na jej realizację („Informacja Poufna z 7 września 2021”). Treść informacji poufnej, która została opóźniona 24 września 2020 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR: „Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że 24 września 2020 r. podpisał z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej („PIKE”) i Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej („PIKSEL”) oraz z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej („KIKE”) listy intencyjne ws. przystąpienia do rozmów dotyczących potencjalnej budowy operatora reklamowego systemu aukcyjnego na rynku telewizyjnym. Strony listów intencyjnych zadeklarowały zainteresowanie udziałem we wspólnym przedsięwzięciu jakim jest budowa platformy aukcyjnej („Platforma”) na potrzeby tzw. Adressable TV. Addressable TV polega na dostarczaniu w czasie rzeczywistym zróżnicowanego przekazu reklamowego, w zależności od zdefiniowanego profilu odbiorcy. Za sprawą Addressable TV, kampanie reklamowe docierają wyłącznie do odbiorców spełniających kryteria tzw. targetowania, co oznacza, że różni odbiorcy widzą zindywidualizowane reklamy emitowane przez tego samego nadawcę telewizyjnego w tym samym czasie. Adressable TV pozwala docelowo na wdrożenie tzw. Programmatic TV – zautomatyzowanego sposobu zakupu telewizji. GPW zadeklarowała zapewnienie odpowiedniego zaplecza technologicznego do budowy Platformy oraz transparentnego systemu rozliczeniowego. PIKE i PIKSEL oraz KIKE zadeklarowały m.in. podjęcie działań mających na celu zapewnienie udziału w przedsięwzięciu swoich członków. Strony listów intencyjnych ustaliły, że model biznesowy Platformy będzie oparty o formułę opłaty za transakcję. PIKE i PIKSEL oraz KIKE zadeklarowały, iż kilkuprocentowe marże (ok. 5%) dla operatora Platformy (tj. GPW) są na poziomie akceptowalnym. Szczegóły finansowe projektu, w tym szczegółowy model biznesowy Platformy zostanie wypracowany w toku prac i analiz, które będą prowadzone przez strony listów intencyjnych. GPW zwraca uwagę, że podpisanie listów intencyjnych nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze czynności związane z nawiązaniem współpracy z ww. podmiotami. Ewentualne nawiązanie współpracy i realizacja ww. projektu będą wymagały m.in. przeprowadzenia dalszych analiz i konieczności uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.” Treść informacji poufnej, która została opóźniona 26 lipca 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR: „Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że 26 lipca 2021 r. podjął decyzję o podpisaniu 27 lipca 2021 r. listu intencyjnego z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji („KRRiT”). Strony listu intencyjnego wyrażają zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu jakim jest budowa platformy aukcyjnej („Platforma”) na potrzeby Addressable TV/DAI. GPW deklaruje zapewnienie odpowiedniego zaplecza technologicznego na potrzeby budowy Platformy oraz transparentnego systemu rozliczeniowego. Strony listu intencyjnego wyrażają wolę współpracy w zakresie m.in. stworzenia systemu aukcyjnego, na którym handel będzie odbywał się z zachowaniem zasad wypracowanych przy współpracy z KRRiT i z rynkiem mediów, w szczególności zasad i algorytmów dotyczących wyceny czasu reklamowego oraz formuły rozliczania i audytowania operacji kupna i sprzedaży reklam. Strony listu intencyjnego ustaliły, że model biznesowy funkcjonowania Platformy będzie bazował na formule opłaty za transakcję. GPW zwraca uwagę, że podpisanie listu intencyjnego nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze czynności związane z nawiązaniem współpracy z KRRiT. Ewentualne nawiązanie współpracy i realizacja ww. projektu będą wymagały m.in. przeprowadzenia dalszych analiz i konieczności uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.” Treść informacji poufnej, która została opóźniona 7 września 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR: „Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że 7 września 2021 r. Rada Giełdy wyraziła zgodę na realizację inicjatywy strategicznej dotyczącej budowy platformy aukcyjnej („Platforma”) na potrzeby Addressable TV/DAI wraz z budżetem na jej realizację na lata 2021-2023 w wysokości 33 345 386,73 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), w tym 13 338 154,67 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery tysiące i sześćdziesiąt siedem groszy) grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”). Ewentualna realizacja ww. projektu będzie wymagać m.in. przeprowadzenia dalszych analiz. O kolejnych etapach procesu, GPW poinformuje osobnym raportem bieżącym.” Publikacje Informacji Poufnej z 24 września 2020 r., Informacji Poufnej z 26 lipca 2021 r. i Informacji Poufnej z 7 września 2021 r., zostały opóźnione ze względu na przesłanki, o których mowa Art. 17 ust. 4 MAR. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-11-09
GPW QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
44,12
-2,67
2021-11-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
44,58
+0,18
2021-11-03
GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
44,58
+0,09
2021-10-08
GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł
44,00
+0,18
2021-10-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-10-04
GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-09-21
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
42,68
-2,72
2021-09-21
GPW Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
42,68
-2,72
2021-09-16
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
43,52
+0,18
2021-06-22
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 r.
48,30
+0,17
bETxZdmL