Trwa ładowanie...
bESsxjLp
Notowania

ASM Uchwała nr 1014/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki

Zarząd ASM Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1014/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki. Zawieszenie obrotu zostało dokonane na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Powodem zawieszenia notowań jest przekazanie przez Spółkę do publicznej wiadomości niekompletnego jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu śródrocznego za I połowę roku obrotowego 2021, tj. raportów niezawierających raportów niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki. W nawiązaniu do raportu bieżącego 41/2021 z dnia 17 września 2021 roku, Zarząd Spółki informuje, że podejmuje działania w celu niezwłocznego zawarcia z biegłym rewidentem nowej umowy na badanie oraz przegląd jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, a tym samym uzupełnienia raportu okresowego Spółki za okres I półrocza 2021 roku o raport z przeglądu biegłego rewidenta.

Inne komunikaty

bESsxjLX