Trwa ładowanie...
bETEYZkl
Notowania
TORPOL: strona spółki
6.10.2021, 13:14

TOR Zawarcie z Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich umowy na roboty budowlane

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dn. 23 lipca 2021 r. dotyczącego wyboru przez Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich [Inwestor] jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez TORPOL S.A. [Emitent] w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” [Inwestycja], Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 6 października 2021 r. umowy z Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich oraz spółką Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. [Zamawiający] na realizację Inwestycji [Umowa].
Wynagrodzenie Emitenta w ramach umowy wynosi 133,6 mln zł brutto (tj. ok. 108,6 mln zł netto), w tym wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego wynosi 130,4 mln zł brutto (tj. ok. 106 mln zł netto), a za realizację prawa opcji 3,2 mln zł brutto (tj. ok. 2,6 mln zł netto). Termin realizacji Inwestycji (zamówienie podstawowe i ewentualne prawo opcji) to 31.05.2023 r., a termin gwarancji jakości i rękojmi 72 miesiące. Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m.in. w przypadku zwłoki w realizacji Umowy, czy też w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitent. Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy przy tym 20 % wartości Umowy brutto. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiających prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie jej zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bETEYZkT