Trwa ładowanie...
bEUwyfat
Notowania
SEVENET: strona spółki
11.10.2021, 8:30

SEV PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

Zarząd Sevenet S.A. („Emitent”, „Sevenet”) informuje, że 11 października 2021 r. został podpisany list intencyjny („List Intencyjny”) pomiędzy Emitentem, a spółką Atende S.A. („Atende”), którego przedmiotem jest wyrażenie wstępnej intencji Emitenta i Atende („Strony”) do rozpoczęcia działań, których zamiarem docelowym jest połączenie Sevenet i wydzielonych z Atende działalności związanych z integracją teleinformatyczną („ZCP” - Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa). W tym celu Strony dokonają analizy wzajemnych pozycji rynkowych i potencjałów Sevenet i ZCP, ich wartości oraz możliwych do osiągnięcia efektów synergii. Wyniki tej analizy będą stanowić podstawę do ustalenia warunków połączenia.
Przystąpienie przez Strony do powyższych działań wynika z: - uzupełniających się kompetencji adresowanych przez Strony gałęzi produktowych oraz sektorów klientowskich; - obecnej sytuacji na rynku integracji teleinformatycznej, charakteryzującej się bardzo dużą konkurencją, która wynika z obecności na rynku wielu spółek integracyjnych o zbliżonych do siebie mocnych pozycjach i potencjale, co implikuje potrzebę konsolidacji tego rynku; - oraz chęci wykorzystania przewag rynkowych Stron, wynikających z szerokiej wiedzy inżynierskiej oraz wzajemnych umiejętności technicznych. Strony ustaliły, że połączenie Sevenet z ZCP nastąpiłoby poprzez wniesienie przez Atende aportem ZCP do Sevenet w zamian za objęcie akcji Sevenet. W ramach działań mających prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu Atende poweźmie starania, aby wydzielić ZCP w ramach swojej organizacji nie później niż do 1 stycznia 2022 r. Strony wspólnie dokonają wyboru dwóch firm doradczych, wyspecjalizowanych w dokonywaniu wycen przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw („Firmy Doradcze”), które dokonają wycen Sevenet i ZCP. W oparciu o uzyskane od Firm Doradczych wyceny Sevenet i ZCP Strony ustalą warunki połączenia. Wolą Stron jest zawarcie umowy inwestycyjnej określającej warunki połączenia Sevenet z ZCP („Umowa Inwestycyjna”), nie później niż do 30 czerwca 2022 r. („Cel”). Po podpisaniu Umowy Inwestycyjnej ostateczną decyzję o połączeniu Sevenet z ZCP podejmą walne zgromadzenia Sevenet i Atende. List intencyjny obowiązuje do dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, lecz wygasa w przypadku: (a) rezygnacji przez jedną ze Stron z kontynuowania prac nad osiągnięciem Celu, (b) nie zawarcia Umowy Inwestycyjnej w określonym terminie, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Inne komunikaty

bEUwyfbb