Trwa ładowanie...
bETXFmFx
Notowania
PROLOG: strona spółki
13.10.2021, 15:00

XBS Zmiana stanu posiadania

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent" „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 13 października 2021 roku sporządzonego przez XBS LOGISTICS S.A. z siedzibą w Pass, Błonie (dalej: „Akcjonariusz”) zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, dalej: „Ustawa o ofercie”), o dokonanych poza rynkiem NewConnect w dniu 8 października 2021 r. transakcjach nabycia łącznie 8416 akcji Emitenta, co skutkowało zmianą liczby głosów Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz poinformował, że przed zaistnieniem powyższego zdarzenia, Akcjonariusz posiadał 892.030 akcji Emitenta reprezentujących 89,20% proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 892.030 głosów, stanowiących 89,20% proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz poinformował, że po zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa wyżej Akcjonariusz posiada 900.446 akcji Emitenta reprezentujących 90,04 % proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 900.446 głosów, stanowiących 90,04% proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bETXFmGf