Trwa ładowanie...
bEStnoyJ
Notowania

PFG Rejestracja w KRS spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 października 2021 r. powziął informację o rejestracji w KRS w dniu 8 października 2021 r. spółki Osiedle Plewianka 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), w której Emitent objął 95 udziałów o łącznej wartości 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiących 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników (dalej: Spółka zależna). W związku z objęciem przez Emitenta większościowego udziału w powyższym podmiocie, uzyskał on status spółki zależnej od Emitenta i włączony zostanie do struktur Grupy Kapitałowej Prefa Group, a także będzie podlegać konsolidacji w skonsolidowanych danych finansowych prezentowanych przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych.
Spółka Osiedle Plewianka 2 jest spółką celową dedykowaną pod realizację inwestycji deweloperskiej na nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 764/6, obręb Plewiska, położonej w podpoznańskich Plewiskach (gmina Komorniki), o powierzchni 4312 m2. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej. Emitent planuje na tym terenie realizację inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o powierzchni użytkowej wynoszącej około 1700 m2. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bEStnozr