Trwa ładowanie...
bESRGqSZ
Notowania

PFG Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 19 października 2021 r., pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta, tj. Prefa Construction Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Generalny Wykonawca, GW) a Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Inwestor), doszło do zawarcia umowy znaczącej wartości, która dotyczyła zlecenia Generalnemu Wykonawcy budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz realizacji innych robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji, takich jak: parking, droga wewnętrzna, kanalizacja deszczowa, wewnętrzna instalacja gazowa (dalej: Umowa). Przedmiotowa inwestycja zostanie przeprowadzona na terenie nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest Inwestor, tj. przy ul. Armii Poznań 49 w Luboniu.
Wartość wynagrodzenia GW z tytułu realizacji niniejszej Umowy określona została na łączną kwotę 13.791.786,66 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) netto. Umowa przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia wynagrodzenia w przypadku przeprowadzenia dodatkowych prac niezbędnych dla skutecznego zakończenia inwestycji, natomiast ich ewentualny zakres, o ile wystąpi, nie powinien mieć istotnego znaczenia. Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy, w tym w zakresie ewentualnych kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w branży standardów. Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o. o. to spółka celowa, w której Emitent, zgodnie z informacją przekazaną raportem ESPI nr 53/2021 z dnia 1 września 2021 r., posiada 33% udziału w kapitale zakładowym oraz 33% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Inwestor należy do Grupy Kapitałowej Emitenta z uwagi na fakt, iż jedynym Członkiem Zarządu Inwestora jest również Prezes Zarządu Spółki. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bESRGqTH