Trwa ładowanie...
bFgkyzsl
Notowania
SELENAFM: strona spółki
25.10.2021, 16:19

SEL Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 8.10.2021 roku Zarząd Selena FM S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia 194 834 akcji własnych, które Emitent nabył w związku z ogłoszonym w dniu 8.10.2021 roku zaproszeniem do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Spółki („Oferta”).
Skup akcji został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.05.2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 8.10.2021 r. w sprawie uruchomienia programu skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółki. W okresie przyjmowania ofert zbycia akcji Spółki przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, świadczące usługi pośrednictwa w skupie akcji własnych przez Spółkę, tj. w okresie od 12 do 20.10.2021 r. przyjęte zostały 2 oferty zbycia obejmująca łącznie 194 834 akcje Spółki. Spółka dokonała nabycia wszystkich akcji własnych objętych ofertami zbycia, bez konieczności stosowania proporcjonalnej redukcji złożonych ofert zbycia. Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie. W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę na podstawie Oferty, Spółka nabyła łącznie 194 834 akcje własne o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, po cenie 24,00 zł za jedną akcję i łącznej cenie 4 676 016 zł. Nabyte akcje własne stanowią około 0,85% kapitału zakładowego Spółki oraz około 0,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zakończeniem powyższej pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółka nie posiadała akcji własnych.

Inne komunikaty

bFgkyzsT