Trwa ładowanie...
bETivbGZ
Notowania
SARE: strona spółki
26.10.2021, 12:23

DTR Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że w dniu 26.10.2021 r. wpłynęło do Emitenta od Akcjonariusza Polinvest 7 S.a.r.l. zgłoszenie kandydatury Pana Michała Jaskólskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 04.11.2021 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 7 porządku obrad, przewidującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej. Do zgłoszenia dołączono zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej, oświadczenie oraz CV kandydata, Pana Michała Jaskólskiego. Powyższe dokumenty wraz ze zgłoszeniem stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bETivbHH