Trwa ładowanie...
bFgcujLV
Notowania
AMBRA: strona spółki
26.10.2021, 18:09

AMB Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 26 października 2021 r. wraz z wynikami głosowań

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 26 października 2021 r. następujące uchwały:
Uchwała 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 17 września 2021 r. i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Natalię Pokorską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Kaczmarską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, na które składa się: − wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 310.475 tys. zł (trzysta dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 44.050 tys. złotych (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych); − sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 44.050 tys. złotych (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych); − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.405 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta pięć tysięcy złotych); − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 2.344 tys. zł (dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych); − oraz informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 578.721 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.430 tys. zł (sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 45.624 tys. zł (czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 61.112 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów sto dwanaście tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 46.535 tys. zł (czterdzieści sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych); - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.304 tys. zł (trzydzieści siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 28.890 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 6.080 tys. zł (sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych); - oraz informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 44.049.798,57 złotych (czterdzieści cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 57/100) osiągniętego w roku obrotowym 2020/2021 w ten sposób, aby kwotę 23.946.311,80 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych 80/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 95 (dziewięćdziesiąt pięć) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 20.103.486,77 złotych (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 77/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 listopada 2021 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/20212 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Horsta Hillesheim w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Paulę Piątek w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów. Uchwała 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021” §1 Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2080 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.601.998 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 12.532, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Inne komunikaty

bFgcujMD