Trwa ładowanie...
bFeyidhN
Notowania
MEDICALG: strona spółki
26.10.2021, 19:39

MDG Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powołało z chwilą podjęcia uchwał w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowych członków Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Gładysza, Pana Grzegorza Janasa oraz pana Wernera Engelhardta, a tym samym liczba członków Rady Nadzorczej zwiększyła się do 9 osób.
Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej obejmujące posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bFeyidiv