Trwa ładowanie...
bETycoZh
Notowania

PFG Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania spółki zależnej Osiedle Plewianka Sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 27 października 2021 r. pomiędzy Emitentem (dalej: Pożyczkodawca), a spółką zależną Osiedle Plewianka Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Osiedle Plewianka, Pożyczkobiorca) zawarta została umowa ramowa określająca zasady udzielenia przez Emitenta finansowania w formie pożyczki na rzecz ww. spółki zależnej (dalej: Umowa).
Umowa przewiduje, iż w okresie 18 miesięcy Emitent udzieli na rzecz Pożyczkobiorcy finansowania w formie niezabezpieczonej pożyczki o łącznej wartości nieprzekraczającej 10,00 mln złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych Pożyczkobiorcy wynikających z bieżącej działalności operacyjnej. Całkowity koszt pożyczki wynosi 26%. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż informacje dotyczące aktualnego stanu udzielonych pożyczek na rzecz wszystkich spółek zależnych w wyniku realizacji umów ramowych będą przekazywane przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w celu usystematyzowania zasad wewnętrznego finansowania działania Grupy Kapitałowej, zawarł z częścią podmiotów zależnych umowy ramowe o podobnym charakterze, o czym informowano we wcześniej opublikowanych komunikatach, a także nie wyklucza zawarcia umów ramowych o podobnym charakterze z kolejnymi innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość umów pożyczek, jakie udzielone zostaną w wykonaniu założeń zawartych umów oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty

bETycoZP