Trwa ładowanie...
bFfjLyIB
Notowania
IFIRMA: strona spółki
28.10.2021, 14:01

IFI Zaliczka na poczet dywidendy Q3 2021

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale nr 11/2021 podjętej 28.10.2021 pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu nr 1/10/2021 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy).
Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 19.11.2021, zaś termin wypłaty zaliczki na 26.11.2021. Wypłata ta dotyczy III kwartału 2021. Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 1 088 000 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2020, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Łączna kwota zaliczek za 2021 wynosi 34 gr i stanowi prawie 65% wyniku netto. Jest to zgodne z Polityką Dywidendową Spółki, która rekomenduje przeznaczanie 30% – 70% zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy. Podstawa prawna: Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bFfjLyJj