Trwa ładowanie...
bFgkGyMl
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
29.10.2021, 19:07

KRI Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 – uzupełnienie informacji.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2021 z dnia 19 października 2021 r. informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii H1 („Obligacje”) wyniosły 327,2 tys. zł, w tym:
1. koszty przygotowania i przeprowadzenie oferty: 217,3 tys. zł., 2. koszty promocji oferty: 109,9 tys. zł. Koszty bezpośrednio związane z emisją zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, dotyczą wszystkich obligacji, które Spółka wyemituje w ramach programu emisji obligacji do 150.000.000 złotych, Spółka przekaże informacje o ich łącznej wysokości oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach prospektu emisyjnego. Koszty te obciążają wynik finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 6,58 zł. Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi. Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Inne komunikaty

bFgkGyMT