Trwa ładowanie...
bFfjxrNh
Notowania
DEKPOL: strona spółki
2.11.2021, 23:07

DEK Zawarcie umowy o roboty budowlane budynku magazynowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dotyczącego zawarcia listu intencyjnego z Panattoni Development Europe Sp. z o.o., Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. spółka zależna Emitenta – Dekpol Budownictwo Sp. z o. o. ("Wykonawca") zawarła umowę („Umowa”) ze spółką z grupy Panattoni Development Europe Sp. z o.o., (dalej: „Zamawiający”) o roboty budowlane obejmujące wykonanie budynku magazynowego oraz wszelkich robót towarzyszących i prac projektowych w miejscowości Błonie Wieś („Inwestycja”).
Zakończenie realizacji Inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w lutym 2022 r. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie Inwestycji została ustalona na poziomie ok. 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r. (przeliczone wg kursu euro z dnia 2 listopada 2021r.). Umowa zawiera również zapisy dotyczące realizacji dwóch kolejnych budynków magazynowych za dodatkowym wynagrodzeniem na poziomie odpowiednio 3% i 6% ww. przychodów, przy czym ich realizacja jest opcjonalna i musi zostać uprzednio potwierdzona przez Zamawiającego. Umowa przewiduje kary umowne, przy czym limit wymienionych kar wynosi 10% ceny kontraktu. Ponadto, strony Umowy mają prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy z winy drugiej strony.

Inne komunikaty

bFfjxrNP