Trwa ładowanie...
bFgfBbjF
Notowania
GPW: strona spółki
3.11.2021, 9:13

GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że 3 listopada 2021 r., GPW zawarła umowę z podmiotem powiązanym - spółką Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) - na mocy której GPW udzieli TGE odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł.
Pożyczka zostanie udzielona w PLN. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i określone jako suma oprocentowania bazowego WIBOR O/N oraz marży. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30 czerwca 2022 r. z możliwością zawarcia aneksu na kolejny okres, co będzie zależne od sytuacji na międzynarodowym rynku energii elektrycznej i potrzeb płynnościowych TGE. TGE będzie mieć możliwość wykorzystania środków z pożyczki w takim zakresie, w jakim będzie tego wymagać sytuacja rynkowa. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej. Wykorzystanie pożyczki będzie zależało od kształtowania się kierunku handlu na Rynku Dnia Następnego. Konieczność pozyskania przez TGE finansowania wynika z różnic w sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych oraz krajowych; tylko w stosunku do tych pierwszych zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Finansowanie w postaci pożyczki konieczne jest w okresie od momentu zapłaty podatku VAT w transakcjach krajowych do momentu zwrotu naliczonego VAT z urzędu skarbowego. Kondycja ekonomiczno-finansowa TGE jest bardzo dobra, rentowność utrzymuje się na wysokim poziomie. 100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-01-13
GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
42,78
-0,23
2021-12-16
GPW Podpisanie porozumienia Term Sheet z Towarową Giełdą Energii S.A., Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange, w sprawie planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS)
40,56
+1,28
2021-12-16
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podpisania umowy o poufności i przystąpienia do rozmów dotyczących potencjalnego nawiązania współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego
40,56
+1,28
2021-11-09
GPW QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
44,12
-2,67
2021-11-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
44,58
+0,18
2021-11-03
GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
44,58
+0,09
2021-10-08
GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł
44,00
+0,18
2021-10-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-10-04
GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-09-21
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
42,68
-2,72
bFgfBbkn