Trwa ładowanie...
bFfjfZeJ
Notowania

PFG Dojście do skutku emisji obligacji serii G

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 8 listopada 2021 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych każda "Obligacje serii G"), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 30 września 2021 r, o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 19/2021 z dnia 30 września 2021 r.
Emitent wskazuje, iż osiągnięto górny próg emisji zakładający emisję 40.000 sztuk obligacji serii G, co stanowi o maksymalnym wykorzystaniu przez Inwestorów oferowanych instrumentów finansowych w przedmiotowej emisji. W toku oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a także w oparciu o art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 40.000 szt. (słownie: czterdzieści tysięcy sztuk) Obligacji serii G, w związku z czym w dniu 8 listopada 2021 r. dokonano przydziału 40.000 szt. Obligacji serii G, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Cena emisyjna Obligacji serii G równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii G przydzielone zostały 38 inwestorom. Obligacje serii G oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 7,5% (słownie: siedem i pół procenta) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii G wyznaczony został na dzień 8 listopada 2023 r. Obligacje serii G nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii G nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii G.

Inne komunikaty

bFfjfZfr