Trwa ładowanie...
bFfDflbF
Notowania

PFG Uchwała Zarządu Prefa Construction Sp. z o. o. w sprawie emisji obligacji serii B

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 r. Zarząd Prefa Construction Sp. z o.o., tj. spółki zależnej od Emitenta, podjął Uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sztuk obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) każda i o okresie wykupu wynoszącym 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy (dalej: Obligacje serii B). Łączna wartość emitowanych Obligacji serii B wyniesie nie więcej niż 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) przy progu dojścia emisji do skutku na poziomie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Oferta Obligacji serii B realizowana będzie w trybie oferty publicznej na podstawie art. 33 pkt 1_ w związku z art. 34 ust. 2 Ustawy o obligacjach w sposób, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. b_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Obligacje serii B emitowane są zgodnie z art. 32 Ustawy o obligacjach i Warunkami Emisji Obligacji. Oprocentowanie Obligacji serii B będzie mieć charakter stały i wyniesie 8,00% (słownie: osiem procent) w skali roku. Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Cena emisyjna Obligacji serii B będzie równa ich wartości nominalnej i wyniesie 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy). Łączna liczba adresatów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji serii B będzie niższa niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zgodnie z przyjętym harmonogramem oferty planowany przydział Obligacji serii B przypada na dzień 2 lutego 2022 r., natomiast termin wykupu przypada na dzień 2 sierpnia 2023 r.

Inne komunikaty

bFfDflcn