Trwa ładowanie...
Notowania
TORPOL: strona spółki
15.11.2021, 11:30

TOR Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dn. 14 września 2021 r. dotyczącego wyboru przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor] oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach przetargu nieograniczonego pn. Realizacja robót budowlanych dla zadania "Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny" w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" [Inwestycja], Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 15 listopada 2021 r. umowy z Inwestorem na realizację tego zamówienia [Umowa].
Wynagrodzenie Emitenta w ramach umowy wynosi ok. 470 mln zł brutto [tj. ok. 382,1 mln zł netto], w tym wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego 410 mln zł brutto [tj. ok. 333,3 mln zł netto], oraz za ewentualną realizację prawa opcji 60 mln zł brutto [tj. ok. 48,8 mln zł netto]). Termin realizacji Inwestycji wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy dla zamówienia podstawowego i 24 miesiące dla zamówienia wynikającego z ewentualnego prawa opcji. Okres gwarancji jakości określony został na 72 miesiące. Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m . in. w przypadku zwłoki w realizacji umowy, czy też w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy przy tym 30 % wynagrodzenia brutto Emitenta. Zapłata kary umownej nie pozbawia Inwestora prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Pozostałe warunki umowy, w tym w zakresie jej zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty