Trwa ładowanie...
bFdYGPuJ
Notowania
ZUE: strona spółki
16.11.2021, 13:06

ZUE Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 16 listopada 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Spółką, a Gminą Miasta Szczecin, Szczecińską Energetyką Cieplną Sp. z o. o. oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (łącznie jako Zamawiający), dotycząca realizacji inwestycji pn. „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie” (Umowa).
Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. Wartość netto Umowy: 213 mln zł. Wartość brutto Umowy: 262 mln zł. Termin realizacji zadania: 720 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Spółkę wynosi 8 lat. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji. Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Spółka zapłaci również Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości netto Umowy w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości netto Umowy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów. Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 398 mln zł.

Inne komunikaty

bFdYGPvr