Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
19.11.2021, 13:29

SFS Rejestracja zmian w statucie Sfinks Polska S.A.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Sfinks”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19.11.2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 listopada 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Sfinks Polska S.A. dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. nr 15 z dnia 30.06.2021r., o podjęciu której Sfinks informował w raporcie bieżącym 32/2021.
Zakres zmian Statutu Spółki: - do §22 ust.2 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 20) w następującym brzmieniu "wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku, gdy przepisy ustawy wymagają takiej zgody" W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający ww. zmianę. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) i pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Inne komunikaty