Trwa ładowanie...
bFfDKeHV
Notowania

PFG Podpisanie aneksu do umowy ramowej z dnia 15 lipca 2021 roku - finansowanie działalności Emitenta

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI 36/2021 Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 listopada 2021 roku został podpisany aneks do umowy ramowej zawartej w dniu 15 lipca 2021 r. (dalej: Umowa) pomiędzy Emitentem a spółką Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Pożyczkodawca), która określała zasady udzielenia przez Pożyczkodawcę finansowania dłużnego na rzecz Emitenta. Strony zgodnie postanowiły zwiększyć kwotę udzielonej pożyczki pieniężnej do łącznej kwoty 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów) złotych. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają w brzmieniu dotychczasowym. Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego Pożyczkodawca jest podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza Emitenta.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bFfDKeID