Trwa ładowanie...
bFfjMSCZ
Notowania
BNPPPL: strona spółki
22.11.2021, 15:45

BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 22 listopada 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 listopada 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, części zmian Statutu Banku przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. („NWZ”).
Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 19 listopada 2021 r. Nowe lub zmienione postanowienia: 1. nadano nowe brzmienie § 12 ust. 2 pkt 10) w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ): „10) zatwierdzanie procedury powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,” 2. oznaczono w § 12 ust. 2 dotychczasowy pkt 10) jako pkt 11) (uchwała Nr 11 NWZ), 3. nadano nowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 1) lit i) w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ): „i) zatwierdzania strategii zarządzania Banku opracowanej przez Zarząd,” 4. nadano nowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 1) w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ): „1) przygotowanie projektu strategii zarządzania Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,” 5. nadano nowe brzmienie § 27 ust. 1 w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ): „1. Cele i zadania Banku są realizowane przez: 1) oddziały, przedstawicielstwa, biuro maklerskie oraz inne jednostki organizacyjne, 2) obszary, piony, departamenty, biura oraz inne komórki organizacyjne, 3) inne niż w pkt 1 i 2 formy organizacyjne.” 6. nadano nowe brzmienie § 27 ust. 2 w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ): „2. Szczegółową organizację Banku określają właściwe regulaminy organizacyjne ustalone zgodnie z przyjętym w Banku systemem regulacji wewnętrznych.” Podstawa prawna § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty

bFfjMSDH