Trwa ładowanie...
bFexATKJ
Notowania
SURFLAND: strona spółki
23.11.2021, 15:28

SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu; dalej: Emitent) informuje, iż do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Tadeusza Kołacz, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obniżeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Treść zawiadomienia: „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o obniżeniu przeze mnie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”): 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zarejestrowaniem w dn. 17 listopada 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 27.920.000 akcji serii L. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego posiadałem 499 800 akcji Spółki stanowiących 10,14 % udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 499 800 głosów, co stanowiło 10,14 % ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego nadal posiadam 499 800 akcji Spółki stanowiących 1,79% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 499 800 głosów, co stanowi 1,79% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 499 800 głosów, co stanowi 1,79% ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty

bFexATLr