Trwa ładowanie...
bFfhvzVh
Notowania

MIR Zawarcie przez Spółkę porozumienia w sprawie rozwiązania umowy pożyczki, zawarcie umowy pożyczki i Aneksu do umowy zastawu rejestrowego z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Miraculum S.A. (,,Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2021 roku Spółka zawarła z Piotrem Skowronem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki:
1. Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku, (,,Porozumienie”), 2. Umowę pożyczki, 3. Aneksu do umowy zastawu rejestrowego. Ad.1 Na mocy Porozumienia, jego Strony, ze skutkiem na dzień 22 listopada 2021 roku, rozwiązały łączącą je Umowę pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku. Spółka informowała o zawarciu Umowy Inwestycyjnej w raporcie bieżącym Nr 55/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. W Porozumieniu Strony postanowiły rozliczyć roszczenia wynikające z należności głównej z Umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku w ten sposób, iż łączna kwota w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych została zaliczona na poczet wierzytelności Spółki o zapłatę kwoty pożyczki wynikającej z umowy, która została zawarta w dniu rozwiązania Porozumienia tj. w dniu 22 listopada 2021 roku. Kwota w wysokości 17.630,14 (siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 14/100) złotych tytułem odsetek należnych na podstawie Umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku zostanie zapłacona Pożyczkodawcy przez Spółkę do dnia 25 listopada 2021 roku. Zawarcie Porozumienia jest motywowane zmianę warunków umowy pożyczki przy uwzględnieniu obecnych warunków rynkowych i potrzeb Miraculum związanych z jej rozwojem w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności (udzielenie przez Pożyczkodawcę pożyczki na okres dłuższy niż ustalony w Umowie pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku) oraz wolą Stron do rozliczenia zobowiązań Spółki z tytułu należnych na dzień 21 listopada 2021 roku odsetek i dokonaniem konsolidacji zadłużenia Spółki poprzez rozwiązanie Umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku i zawarcie nowej umowy pożyczki konsolidującej całość zadłużenia. Ad. 2 Na mocy Umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 roku Piotr Skowron, Członek Rady Nadzorczej Spółki udzielił Spółce pożyczki na kwotę 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 4,5 % w skali roku, kwota odsetek jest płatna jednorazowo z dołu w chwili spłaty pożyczki. Zwrot udzielonej pożyczki do dnia 31 grudnia 2022 roku. Na poczet kwoty pożyczki strony zaliczyły kwotę w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem Umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku). Wierzytelności wynikające z Umowy pożyczki będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Być Może.…”. Ad. 3 W wykonaniu wyżej wskazanego zobowiązania do zabezpieczenia wierzytelności, w dniu 22 listopada 2021 roku Spółka i Piotr Skowron zawarli Aneks do umowy zastawu rejestrowego z dnia 29 czerwca 2021 roku. W wyżej wskazanym aneksie Strony dopuściły możliwość zabezpieczenia wpisanym do Rejestru zastawów pod numerem 2693409 zastawem rejestrowym nowej wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 roku. Najwyższa suma zabezpieczenia wynikająca z zawartej umowy zastawu rejestrowego w związku z Umową pożyczki z dnia 22 listopada 2021 roku wynosi 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. Przedmiotem zabezpieczenia jest grupa przysługujących zastawcy praw ochronnych do znaków towarowych „Być może”. Pozostałe postanowienia Porozumienia, Umowy pożyczki ani Aneksu do Umowy zastawu rejestrowego nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wyżej wskazane nie zawierają kar umownych, nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Inne komunikaty

bFfhvzVP