Trwa ładowanie...
bFgkeITF
Notowania

MIR Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 grudnia 2021 roku

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które
mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 grudnia 2021 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 21 grudnia 2021 roku (projekt) UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia (projekt) UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: a) ____________________ b) ____________________ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia (projekt) UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki. 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. 11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. (projekt) UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1. 1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Marek Kamola, Członek Zarządu Spółki (Pożyczkodawca), zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki do kwoty nie niższej niż 15.900.000,00 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych, i nie wyższej niż do 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej, z zastrzeżeniem, że kwota 15.900.000,00 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych będzie wpłacona przez Pożyczkodawcę do dnia 15 grudnia 2021 roku, natomiast pożyczka w kwocie przekraczającej 15.900.000,00 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych może zostać ustalona przez Pożyczkodawcę w drodze jednostronnego oświadczenia Pożyczkodawcy- najpóźniej do dnia spłaty pożyczki, w terminie wskazanym w ust.2 poniżej. 2. Pożyczka jest oprocentowana WIBOR 1 M+ 1 punkt procentowy (1%) rocznie, odsetki płatne z dołu do dnia 31 grudnia każdego roku. Zwrot udzielonej pożyczki nastąpi do dnia 31 grudnia 2024 roku. Na poczet wpłaty Pożyczkodawcy tytułem pożyczki wskazanej w ust. 1 Strony zaliczyły kwotę w łącznej wysokości 13.400.000,00 (trzynaście milionów czterysta tysięcy 00/100) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem umów: Umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku, Umowy pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku oraz Umowy Inwestycyjnej (które to umowy zostały rozwiązane przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku). 3. Spłata pożyczki jest możliwa poprzez potrącenie wierzytelności wynikającej z Umowy o pożyczkę z mogącą przysługiwać Spółce wierzytelnością z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które mogą zostać zaoferowane Pożyczkodawcy w ramach kapitału docelowego (po cenie emisyjnej 3,00 złote za jedną akcje) przez Spółkę (w przypadku wyrażenia przez Pożyczkodawcę zgody na objecie wyżej wskazanych akcji) w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku. 4. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę zostaną zabezpieczone zastawami rejestrowymi: na prawach ochronnych do znaków towarowych „Pani Walewska”, ,,Miraculum”, ,,Lider”, ,,Gracja”, ,,JOKO”, ,,Wars”, ,,Być może....” § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Celem Umowy o Pożyczkę jest restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy poprzez ustalenie jednolitych warunków w zakresie oprocentowania, spłaty kwoty pożyczki i zabezpieczenia jej spłaty zarówno w zakresie dotychczas wpłaconych kwot tytułem pożyczki (na podstawie Umowy o pożyczkę z dnia 22 listopada 2017 roku i Umowy o pożyczkę z dnia 17 grudnia 2019 roku) i Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 maja 2021 roku w łącznej kwocie 13.400.000,00 (trzynaście milionów czterysta tysięcy 00/100) złotych (z uwagi na rozwiązanie wyżej wskazanych umów w dniu 22 listopada 2021 roku) oraz planowanych dalszych wpłat do Spółki tytułem pożyczki. Podwyższenie kwoty dotychczas udzielonej przez Pożyczkodawcę pożyczki na rzec Spółki jest motywowane koniecznością zapewnienia finansowania rozwoju Spółki w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności oraz obsługą jej zadłużenia w zakresie wykupu wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii S2 zamiennych na akcje serii P Spółki. (projekt) UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1. 1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Sławomir Ziemski, Członek Zarządu Spółki (Pożyczkodawca), zobowiązał się udzielić Spółce do dnia 31 marca 2022 roku pożyczki na kwotę 300.000,00 (trzystu tysięcy 00/100) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej. 2. Pożyczka jest oprocentowana WIBOR 1 M + 1 punkt procentowy (1%) rocznie. Zwrot udzielonej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi do dnia 31 marca 2023 roku. Na poczet kwoty pożyczki wskazanej w ust. 1 Strony zaliczyły kwotę w wysokości 100.000,00 (stu tysięcy 00/100) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem Umowy Inwestycyjnej (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku). 3. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Wars”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Celem Umowy o Pożyczkę jest zapewnienie finansowania rozwoju Spółki w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności, a także rozliczenie zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy z tytułu dokonanej wpłaty kwoty w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 25 czerwca 2021 roku (z uwagi na jej rozwiązanie w dniu 22 listopada 2021 roku z powodu odstąpienia przez Pożyczkodawcę od zamiaru objęcia obligacji, na co Pożyczkobiorca wyraził zgodę). UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1. 1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 października 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Leszek Kordek, Członek Rady Nadzorczej Spółki udzielił Spółce pożyczki na kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej. 2. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 5% w skali roku, odsetki płatne kwartalnie. Zwrot udzielonej pożyczki nastąpi do dnia 23 października 2023 roku. Na poczet kwoty pożyczki wskazanej w ust. 1 Strony zaliczyły kwotę w wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy 00/100) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem objęcia obligacji serii S1 zamiennych na akcje (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku). 3. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Wars”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Celem Umowy o Pożyczkę jest restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy z tytułu wierzytelności Pożyczkodawcy do Spółki na kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych z tytułu wykupu wyemitowanych przez Spółkę 500.000 sztuk obligacji serii S2. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1. 1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Piotr Skowron, Członek Rady Nadzorczej Spółki udzielił Spółce pożyczki na kwotę 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej. 2. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 4,5 % w skali roku, kwota odsetek jest płatna jednorazowo z dołu w chwili spłaty pożyczki. Zwrot udzielonej pożyczki do dnia 31 grudnia 2022 roku. Na poczet kwoty pożyczki wskazanej w ust. 1 jej strony zaliczyły kwotę w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem Umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku). 3. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Być Może.…”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Celem Umowy o pożyczkę jest dokapitalizowanie Spółki, poprzez udzielenie jej pożyczki na okres dłuższy niż ustalony w Umowie pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku, w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności. (projekt) UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy 00/100) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. 2. Cena emisyjna nowych akcji wynosi 3,00 (trzy złote 00/100) złote za jedną akcję. 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy. §2. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. §3. Szczegółowe upoważnienie Zarządu 1. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki. 2. Zarząd jest uprawniony w szczególności do: a) Zawierania umów o subemisje usługowe lub inwestycyjne; b) Podejmowania działań mających na celu zaoferowanie akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 3. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. §4. Zmiana Statutu Spółki Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a otrzymuje następujące brzmienie: 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy 00/100) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego. 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie trzech lat od daty zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy na podstawie Uchwały nr 8 z dnia 21 grudnia 2021 roku. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 4. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki. 5. Zarząd jest uprawniony w szczególności do: a. Zawierania umów o subemisje usługowe lub inwestycyjne; b. Podejmowania działań mających zaoferowanie akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 6. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne. §5. Uzasadnienie udzielenia upoważnienia dla Zarządu 1. Uzasadnieniem udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie wykonania przez Spółkę zobowiązania z Umowy o pożyczkę do spłaty udzielonej przez Pożyczkodawcę pożyczki poprzez potrącenie mogącej przysługiwać Spółce wierzytelności z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które mogą zostać zaoferowane Pożyczkodawcy (w przypadku wyrażenia przez Pożyczkodawcę zgody na objecie wyżej wskazanych akcji). 2. Możliwość dostosowania przez Zarząd wielkości i terminu emisji jest niezbędna w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, i koniecznością obsługi zadłużenia Spółki, szczególnie w dobie zagrożeń dla gospodarki płynących z pandemii koronawirusa (COVID 19). Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części następuje w interesie Spółki – jest konieczne dla umożliwienia Spółce skierowania emisji do uprawnionego na podstawie Umowy o pożyczkę z dnia 22 listopada 2021 roku inwestora, co pozwoli na spłatę całości lub części jej zadłużenia i kontynuację obranej przez Spółkę strategii rozwoju. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje pisemne stanowisko Zarządu Spółki uzasadniające powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. §6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. §7 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. (projekt) UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Zmiana Statutu Spółki Mając na uwadze zmiany w kapitale zakładowym Spółki wynikające z wydania … sztuk akcji serii P Spółki, na skutek realizacji uprawnień przez obligatariusza/y obligacji serii S1 i S2 zamiennych na akcje serii P Spółki emitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku (Obligacje), a także na skutek upływu terminu do wykonania tych uprawnień w zakresie pozostałych Obligacji (co do których nie wykonano konwersji, skutkującym utratą prawa do zamiany Obligacji na akcje w warunkowym kapitale zakładowym), czego konsekwencją jest wyczerpanie się możliwości wykorzystania warunkowego kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku, 1) Zmienia się dotychczasowy § 6 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: § 6 1. Kapitał zakładowy wynosi … (…) złotych i dzieli się na … (…) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1; b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1; c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S; d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U; e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1; f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2; g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W; h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T; i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1; j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2; k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3; l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4. m) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J. n) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1, o) … (…) akcji zwykłych na okaziciela serii P; p) nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, q) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L. 2) Zmienia się dotychczasowy § 8a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: § 8a 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.540.000,00 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy) złotych. 2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji: a) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku b) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku. 3. Prawo do objęcia akcji: a) emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku, b) emitowanych na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii warrantów w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku. 4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: a) w zakresie określonym w ust. 2 lit. b) emitowane będą̨ w jednej serii oznaczonej literą Y, b) w zakresie określonym w ust. 2 lit. c) emitowane będą̨ w jednej serii oznaczonej literą L. §2. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na podstawie art. 430§ 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w związku z podjętą uchwałą. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyjaśnienie do uchwały nr 9 W związku z faktem, że uprawnienia wynikające z objęcia obligacji serii S2 zamiennych na akcje serii P Spółki mogą zostać zrealizowane przez obligatariuszy do dnia 17 grudnia 2021 roku ostateczna wysokość kapitału zakładowego oraz liczba akcji (w tym akcji zwykłych serii P) zostanie ustalona w dniu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Załączniki

Inne komunikaty

bFgkeIUn