Trwa ładowanie...
bFfCSVYR
Notowania

PFG Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o. o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2021 r. powziął informację o rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i wydaniu postanowienia dotyczącego wpisu zastawu rejestrowego na posiadanych przez Emitenta 95 udziałach spółki Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu („Inwestycje Mieszkaniowe”, „Spółka zależna”), reprezentujących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zależnej. Łączna wartość nominalna udziałów Emitenta w Spółce zależnej objętych zastawem rejestrowym wynosi 4.750,00 zł. Zastawcą przedmiotowego zastawu jest Emitent, natomiast zastawnikiem osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem („Zastawnik”, „Pożyczkodawca”).
Najwyższa suma zabezpieczenia wynikająca z ustanowionego zastawu rejestrowego określona została na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Zastaw rejestrowy na posiadanych przez Emitenta udziałach Spółki zależnej ustanowiony został celem zabezpieczenia spłaty umowy pożyczki (dalej: Umowa pożyczki) z dnia 28 października 2021 roku pomiędzy Jakubem Suchankiem, znaczącym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Emitenta, a także jednocześnie Prezesem Zarządu spółki Inwestycje Mieszkaniowe a Pożyczkodawcą w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). Umowa pożyczki zawarta została na okres dwudziestu czterech miesięcy. Odsetki z tytułu udzielonej pożyczki wypłacone będą kwartalnie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza Emitentowi, uregulowanie pożyczki nastąpić ma najpóźniej w dniu 28 października 2023 r., co spowoduje wygaśnięcie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki zależnej. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bFfCSVZz