Trwa ładowanie...
bFfhJaSZ
Notowania

PFG Podpisanie przez spółkę zależną Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwany: „Emitent" albo „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 1 grudnia 2021 roku przez spółkę zależną Nowa Dąbrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Luboniu (dalej zwana: „Spółka zależna”) z podmiotem prawnym, niepowiązanym z Emitentem (dalej zwany: „Sprzedający”) w formie aktu notarialnego umowy przedwstępnej (dalej: „Umowa” albo „Akt Notarialny”) nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w powiecie poznańskim, o obszarze 15 ha. Na przedmiotowym terenie planowana jest realizacja przez Grupę Kapitałową Emitenta inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa pod Poznaniem.
W związku z zawartą Umową, Spółka zależna zobowiązała się nabyć od Sprzedającego Nieruchomość za cenę 7.023.075,00 zł (słownie: siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych) netto. Spółka zależna zobowiązała się do zapłaty ze środków własnych części umówionej ceny w kwocie 615.000,00 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych), tytułem zadatku w przeciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy. Umowę sprzedaży przyrzeczoną Aktem Notarialnym obie strony zobowiązały się zawrzeć w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 roku. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bFfhJaTH