Trwa ładowanie...
Notowania

PAT Spłata kredytu odnawialnego w Getin Noble Bank S.A.

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 02.12.2021 roku otrzymał potwierdzenie rozliczenia kredytu w rachunku bieżącym, który udzielony był Spółce na podstawie Umowy Kredytowej z Getin Noble Bank S.A. o numerze 130795/MF/2018 z dnia 21.11.2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (aneksami) oraz na podstawie Linii Gwarancji Bankowych 445/LG/2018 z dnia 21.11.20218 roku wraz z późniejszymi zmianami, w związku z całkowitą spłatą zobowiązania zaciągniętego przez PATENTUS S.A. Z uwagi na spłatę ww. zobowiązania zostały zwolnione ustanowione zabezpieczenia, na które składały się : weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A.; hipoteka umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu, odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej oraz podwyższonych odsetek zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne umowy kredytu, na nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr KA1P/00022605/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej – Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku.
Umowa kredytowa z Getin Noble Bank S.A. została opisana w raportach bieżących: numer 35/2018 z dnia 28/12/2018, numer 31/2019 z dnia 19/12/2019 oraz numer 2/0021 z dnia 26/03/2021.

Inne komunikaty