Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
3.12.2021, 16:12

SFS Rozwiązanie umowy z firmą audytorską

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 r. zawarł z Roedl Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Firma audytorska”) porozumienie o rozwiązaniu łączącej strony umowy z dnia 11 września 2020 r. o badanie i ocenę sprawozdań finansowych, ze skutkiem na dzień 3 grudnia 2021 r..
Przedmiotem powyższej umowy zawartej na czas określony było przeprowadzenie przez Firmę audytorską badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za ww. okresy. Strony Porozumienia o rozwiązaniu umowy potwierdziły, że pomiędzy Spółką a Firmą audytorską nie wystąpiły rozbieżności poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania, a porozumienie zostało zawarte na wniosek Firmy audytorskiej, z powodu wystąpienia zdarzeń po jej stronie, tj. z powodu niedysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi do przeprowadzenia badania, uniemożliwiających jej spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu, (art. 66 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości). Jednocześnie Porozumienie obejmuje odszkodowanie od Firmy audytorskiej dla Spółki w wysokości 27,6 tysięcy złotych. Na rozwiązanie umowy z Firmą audytorską wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sfinks Polska leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Wybór ten zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką i Procedurą w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych. Emitent informuje ponadto, że brak było przypadków wyrażenia przez Firmę audytorską w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, jak również wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków. W załączeniu Emitent przekazuje pismo firmy audytorskiej, adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy.

Załączniki

Inne komunikaty