Trwa ładowanie...
Notowania
SELENAFM: strona spółki
29.12.2021, 15:57

SEL Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 15.12.2021 roku Zarząd Selena FM S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia 1.000.000 (jeden milion) akcji własnych, które Emitent nabył w związku z ogłoszonym w dniu 15.12.2021 roku zaproszeniem do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Spółki („Oferta”).
Skup akcji został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.05.2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 8.10.2021 r. w sprawie uruchomienia programu skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółki oraz w uchwale z dn. 15.12.2021 r., na mocy której Emitent zadecydował o odwołaniu oferty skupu akcji własnych, opublikowanej wraz z raportem bieżącym nr RB 32/2021 z dn. 02.12.2021 r. oraz o ogłoszeniu nowej Oferty skupu akcji własnych w ramach II transzy skupu akcji własnych. W okresie przyjmowania ofert zbycia akcji Spółki przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, świadczące usługi pośrednictwa w skupie akcji własnych przez Spółkę, tj. w okresie od 16 do 23.12.2021 r. przyjęte zostało 19 ofert zbycia obejmujące łącznie 1.005.824 akcje Spółki. Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji złożonych ofert zbycia, zgodnie z opisem oferty skupu akcji własnych wskazanych w raporcie bieżącym nr 34/2021 z dnia 15.12.2021 . Z uwagi na to, że łączna liczba akcji własnych Spółki objętych wszystkimi ofertami zbycia złożonymi przez Akcjonariuszy w terminie przyjmowania tych ofert zbycia była wyższa niż liczba akcji własnych wskazana w Ofercie, tj. wyższa niż 1.000.000 Akcji, Spółka nabyła akcje własne przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji złożonych ofert zbycia, tj. ułamkowe liczby Akcji podlegały zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, pozostałe niealokowane Akcje, były alokowane kolejno począwszy od Ofert Sprzedaży obejmujących największą ilość Akcji do Ofert Sprzedaży obejmujących najmniejszą ilość Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie. W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę na podstawie Oferty, Spółka nabyła łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji własnych o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, po cenie 24,00 zł za jedną akcję i łącznej cenie 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony 00/100) zł. Nabyte akcje własne stanowią około 4,38% kapitału zakładowego Spółki oraz około 3,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zakończeniem powyższej drugiej transzy skupu akcji własnych Spółka posiadała 194 834 akcje własne. Łącznie zatem Spółka posiada 1.194.834 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje własne o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, które stanowią około 5,23% kapitału zakładowego Spółki oraz około 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty