Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Podpisanie umowy pożyczki przez podmiot należący do Prezesa Zarządu Emitenta oraz umowy poręczenia przez spółkę zależną Apartamenty Sołacz sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy poręczenia (dalej: Umowa) pomiędzy spółką zależną Apartamenty Sołacz sp. z o.o. (dalej: Apartamenty Sołacz, Poręczyciel) a podmiotem prawnym, niepowiązanym z Emitentem (dalej: Wierzyciel, Pożyczkodawca) do umowy pożyczki (dalej: pożyczka) zawartej w dniu 30 grudnia 2021 pomiędzy Wierzycielem a Jakubem Suchankiem prowadzącym działalności pod firmą Germainvest Jakub Suchanek (dalej: Pożyczkobiorca). Poprzez podpisanie umowy poręczenia Poręczyciel zobowiązał się do złożenia wobec Wierzyciela oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych 00/100) zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Dodatkowo w celu zabezpieczenia spłaty Poręczyciel zobowiązuje się przekazywać wszelkie środki pieniężne, które uzyska z tytułu sprzedaży przez niego każdego z lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Poznaniu przy ul. Nad Wierzbakiem 12A (KW nr PO1P/00000731/7).
Kwota ww. pożyczki wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), a jej spłata nastąpi najpóźniej do dnia 5 marca 2022 r. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 7 % w skali roku. Dodatkowo Pożyczkodawca naliczył Pożyczkobiorcy prowizję w wysokości 20.900 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Pożyczka została ponadto zabezpieczona poprzez złożenie oświadczenia o poddaniu się przez Pożyczkobiorcę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). Zarząd Emitenta wskazuje, że celem udzielenia pożyczki jest rozwój grupy kapitałowej do której należy Poręczyciel. Zawarta pożyczka służy przyśpieszeniu monetyzacji środków wynikających ze sprzedawanych nieruchomości w celu ich efektywniejszego wykorzystania, co z kolei związane jest z dynamicznym rozwojem grupy kapitałowej. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt przedmiotowego zabezpieczenia, a także z uwagi na to, że Pan Jakub Suchanek pełni funkcję Prezesa Zarządu jednocześnie Emitenta oraz spółki zależnej Apartamenty Sołacz sp. z o.o. W opinii Emitenta informacja ta może mieć istotne znaczenie dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty