Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zbycie nieruchomości gruntowych nabytych od Gminy Miasta Konin

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka, Sprzedający) w nawiązaniu do raportu ESPI 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku niniejszym informuje o zawarciu w dniu 11 stycznia 2022 roku z dwoma podmiotami niepowiązanymi z Emitentem (dalej: Kupujący) warunkowych umów sprzedaży (dalej: Umowy warunkowe) oraz umów przeniesienia własności (dalej: Umowy przeniesienia) nieruchomości gruntowych położonych w Koninie (dalej: Nieruchomości). Umowy przeniesienia Nieruchomości, w wykonaniu Umowy Warunkowej, zostały zawarte przez strony po przedłożeniu oświadczenia Prezydenta Miasta Konina o odstąpieniu przysługującego Gminie Miasto Konin prawa pierwokupu z art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Cena sprzedaży wyniosła 3 709 000 zł netto (trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy), która to cena zostanie zapłacona w całości przez Kupujących do dnia 13 stycznia 2022 roku.
Umowy obejmują sprzedaż oraz przeniesienie własności pięciu działek o numerach: nr 539 o powierzchni 1,5122 ha (jeden hektar pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00048402/0, nr 540 o powierzchni 2,8479 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00048402/0, nr 381/3 o powierzchni 0,6421 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00058252/6, nr 381/4 o powierzchni 0,9575 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00058252/6, nr 382 o powierzchni 3,7753 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00058252/6. Sprzedaż Nieruchomości podyktowana była faktem, iż Emitent w związku z dynamicznym rozwojem oraz ekspozycją na znacząco większy rynek zbytu produkowanych materiałów budowlanych w aglomeracji poznańskiej, zrealizował zakup gruntu przemysłowego w miejscowości Komorniki gmina Kleszczewo, o którym raportował w raporcie ESPI 104/2021, decydując o tamtejszej lokalizacji powstającego nowego zakładu produkcyjnego. Powyższe uzasadnia podejmowanie intensywnych działań w kierunku skalowania działalności deweloperskiej w Poznaniu oraz powiecie poznańskim, a także działanie na tym obszarze w zakresie wykonania stanów surowych oraz dostarczenia materiałów budowlanych, dla podmiotów spoza grupy kapitałowej Emitenta. Ponadto Emitent jako nabywca, powinien zagospodarować Nieruchomości i oddać je do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży z zastrzeżeniem naliczania kar umownych w wysokości 5% ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki umownej, co wykluczało możliwość wykorzystania przedmiotowych gruntów jako część banku ziemi grupy kapitałowej Emitenta i ewentualnego zagospodarowania w przyszłości. Mając na uwadze powyższe, a także w związku z priorytetem realizacji nowego zakładu produkcyjnego w aglomeracji poznańskiej, Zarząd zdecydował o sprzedaży przedmiotowych gruntów. Dodatkowo, ponieważ Nieruchomości zostały nabyte przez Emitenta w drodze przetargu, Emitent przystępując do przetargu uiścił wadium. Realizacja warunków przetargu poprzez terminowe przystąpienie do umowy przyrzeczonej i dalsza odsprzedaż pozwoliła na ostateczną rezygnację z przedmiotu zakupu bez straty, która wynikałaby z przepadku wadium wobec nieprzystąpienia do umowy przyrzeczonej. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty