Trwa ładowanie...
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
12.01.2022, 18:21

BDX Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.01.2022 r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji pn.: „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”.
Wartość oferty: 595 312 276,42 netto, w tym: Zakres podstawowy – 400 645 162,03 zł netto Opcje – 194 667 114,39 zł netto Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w okresie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie Strony Termin zakończenia robót: Zakres podstawowy – 22 miesiące od daty zawarcia kontraktu Opcje – 20 miesięcy od daty wskazanej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy Okres rękojmi: 60 miesięcy Zaliczka: 10% łącznej wartości netto zakresu podstawowego Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % ceny brutto oferty Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Inne komunikaty