Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
19.01.2022, 12:00

DGA Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zarząd Spółki DGA S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 r. 3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku – 30 września 2022 r. 4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 r. Zarząd DGA S.A. oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Inne komunikaty