Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
19.01.2022, 13:39

PGE Złożenie wniosku o objęcie akcji serii E spółki przez Skarb Państwa

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. oraz nr 2/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, Emitent, złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów o objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, nie mniej niż 214 596 820 (słownie: dwieście czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia) („Liczba Minimalna”) i nie więcej niż 373 952 165 (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) („Liczba Maksymalna”) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji („Wniosek”). Objęcie akcji w Liczbie Minimalnej zapewni utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym na niezmienionym poziomie.
W przypadku objęcia akcji w Liczbie Minimalnej łączna wysokość wkładu pieniężnego Skarbu Państwa będzie nie niższa niż 1 834 802 811,00 złotych (słownie: jeden miliard osiemset trzydzieści cztery miliony osiemset dwa tysiące osiemset jedenaście złotych), a w przypadku objęcia akcji w Liczbie Maksymalnej łączna wysokość wkładu pieniężnego Skarbu Państwa będzie nie niższa niż 3 197 291 010,75 złotych (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy). Wniosek został złożony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022 (Dz. U. 2021 poz. 2465). W razie podjęcia decyzji o objęciu akcji Spółki zgodnie z Wnioskiem, Prezes Rady Ministrów reprezentujący Skarb Państwa zawrze ze Spółką umowę inwestycyjną regulującą zasady dysponowania przez Spółkę środkami pozyskanymi od Skarbu Państwa.

Inne komunikaty