Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
20.01.2022, 17:02

TOA Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2022

TOYA S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2022 roku – 11 maja 2022 r.  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2022 roku – 7 listopada 2022 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2022 roku - 25 sierpnia 2022 r. 3. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2021 rok – 24 marca 2022 r. Emitent informuje, że stosownie do § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). („Rozporządzenie”), nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. zawierać będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania. Ponadto Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2021 roku i drugi kwartał 2022 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty Okresowe.

Inne komunikaty