Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
25.01.2022, 21:18

OAT Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

OncoArendi Therapeutics SA [Emitent, Spółka] informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2022 skonsolidowanych raportów okresowych w następujących terminach:
I. Skonsolidowane raporty kwartalne: a) za pierwszy kwartał 2022 r. - 29 kwietnia 2022 r. b) za trzeci kwartał 2022 r. – 31 października 2022 r. II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 31 marca 2022 r. III. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r. Jednocześnie Spółka informuje, że: a) na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie] nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową. b) na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. c) na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2021 r. oraz za drugi kwartał 2022 roku. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.oncoarendi.com w zakładce relacje inwestorskie / raporty giełdowe.

Inne komunikaty