Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
27.01.2022, 16:23

OBL Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z złożoną w dniu dzisiejszym przez Panią Marzannę Iwińską - Mielniczuk rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 27.01.2022 r., Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A., działając w oparciu o art. 14 ust. 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, dokonała w dniu dzisiejszym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (dalej: "kooptacji") powołując nowego Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji w osobie Pana Michała Mielniczuka.
Ponadto, w tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Pana Michała Mielniczuka do Komitetu Audytu i powierzeniu jej funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu. Mandat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 14 ust. 3 Statutu Spółki wygaśnie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołanego w drodze kooptacji Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty