Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
27.01.2022, 16:31

OPM Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd OPTeam S.A. („Spółka”) podaje informację o terminach publikacji raportów okresowych
w 2022 roku: 1.Raporty kwartalne i terminy ich publikacji: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zawierający kwartalną informację finansową zostanie opublikowany w dniu: 19.05.2022 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zawierający kwartalną informację finansową zostanie opublikowany w dni: 17.11.2022 r. 2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostanie opublikowany w dniu 20.09.2022 r. 3.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok Spółka opublikuje w dniu 14.04.2022 r. Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych za drugi oraz za czwarty kwartał 2022 r. Jednocześnie Emitent podaje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za pierwszy i trzeci kwartał 2022 r. zamieści kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym za pierwsze półrocze 2022 r. zamieści skrócone półroczne sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 1 Rozporządzenia – informacje bieżące i okresowe.

Inne komunikaty