Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
31.01.2022, 12:44

MCR Nabycie akcji własnych

Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta: - w dniu 25 stycznia 2022 r. nabył 394 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 16,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 304,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00252% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 26 stycznia 2022 r. nabył 344 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 16,55 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 693,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00220% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 27 stycznia 2022 r. nabył 356 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 15,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 624,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00227% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 28 stycznia 2022 r. nabył 358 akcie własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 16,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 728,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00229% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 69 169 akcji, które stanowią 0,44173 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 17 do 21 stycznia 2022 r. Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty