Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
31.01.2022, 21:43

ASM Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2022 roku

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Emitent"], działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r. poz. 757, [dalej: "Rozporządzenie"] informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 29 kwietnia 2022 r. Skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2022 r. – 31 maja 2022 r. - za III kwartał 2022 r. – 30 listopada 2022 r. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r. Jednocześnie Emitent informuje, że: a)zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. b)nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. c)nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. d)zgodnie z § 79 ust. 5 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego. e)zgodnie z § 79 ust. 7 raport roczny oraz rozszerzony raport roczny będą przekazywane jednocześnie w dniu określonym przez Emitenta w raporcie bieżącym.

Inne komunikaty