Trwa ładowanie...
Notowania

WPL Rozpoznanie wpłaty za akcje esky.pl S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka” lub „WPH”) w związku z wpłynięciem w dniu 2 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Wirtualna Polska Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („WPM”) - spółki zależnej WPH – kwoty 24,4 mln zł tytułem zapłaty ceny za 625.000 akcji eSky.pl spółka akcyjna należących do WPM, co nastąpiło w wyniku realizacji postanowień zawartego przez WPM w dniu 22 grudnia 2021 r. porozumienia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r., niniejszym informuje o sposobie rozpoznania zdarzenia w księgach Spółki.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 września 2021 r. Spółka wykazała wartość powyższej wierzytelności w kwocie 7,4 mln zł, wynikającej z wyceny rzeczoznawcy w wysokości 17,2 mln zł, pomniejszonej zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny o odpis aktualizujący w kwocie 9,8 mln zł. W związku z otrzymaną po dacie bilansowej wpłatą w wysokości 24,4 mln zł Spółka rozpozna odpowiednio kwotę 9,8 mln zł przychodu finansowego w roku 2021 oraz kwotę 7,2 mln zł przychodu finansowego, tj. nadwyżkę wpłaty nad kwotą należności wynikającej z wyceny rzeczoznawcy, w 1 kwartale roku 2022 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-07-29
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
94,10
+3,19
2022-06-28
WPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
97,80
-0,82
2022-06-24
WPL Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
94,00
+2,13
2022-06-24
WPL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
94,00
+2,13
2022-05-31
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
99,80
+1,20
2022-05-27
WPL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
98,50
+1,52
2022-05-17
WPL QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
101,60
0,00
2022-04-25
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
103,20
0,00
2022-04-04
WPL Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Restaumatic sp. z o.o.
114,00
+4,56
2022-03-22
WPL Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki
105,00
0,00